รบ.ต่อเวลาอีก 5 ปี "ลดภาษี" บริจาคกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท  สร้างเม็ดเงิน 7 หมื่นล้าน

คลัง อนุญาต 3 บริษัทต่างชาติ ออกบอนด์ในไทยถึง ม.ค. 2567

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการขยายระยะเวลามาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุ…